Danh sách 28 trường Tiểu học

Danh sách 28 trường Tiểu học
TT Biểu trưng
(logo)
TÊN TRƯỜNG
(TIỂU HỌC)
Địa chỉ Email
Điện thoại Website
1 THỊ
TRẤN
1
Khu vực 4 ,
Thị Trấn Thứ 11
ththitran1@anminh.edu.vn
077.3 884086 http://c1thitran1.anminh.edu.vn
2 THỊ
TRẤN
2
Khu vực 3,
Thị Trấn Thứ 11
ththitran2@anminh.edu.vn
077.3884 530 http://c1thitran2.anminh.edu.vn
3 ĐÔNG
HƯNG
1
Ấp Mười Huỳnh,
Xã Đông Hưng
thdonghung1@anminh.edu.vn
077.3884147 http://c1donghung1.anminh.edu.vn
4 ĐÔNG
HƯNG
2
Ấp Thành Phụng,
Xã Đông Hưng
thdonghung2@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1donghung2.anminh.edu.vn
5 ĐÔNG
HƯNG
3
Ấp Mười Rẫy
Xã Đông Hưng
thdonghung3@anminh.edu.vn
077.3884.... http://c1donghung3.anminh.edu.vn
6 ĐÔNG
HƯNG
A1
...............,
Xã Đông Hưng A
thdonghunga1@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1donghunga1.anminh.edu.vn
7 ĐÔNG
HƯNG
A2
...............,
Xã Đông Hưng A
thdonghunga2@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1donghunga2.anminh.edu.vn
8 ĐÔNG
HƯNG
B
..............,
Xã Đông Hưng B
thdonghungb@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1donghungb.anminh.edu.vn
9 DANH
COI
Ấp Ngã Bát,
Xã Đông Hưng B
thdanhcoi@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1danhcoi.anminh.edu.vn
10 ĐÔNG
THẠNH
1
Ấp Thạnh An,
Xã Đông Thạnh
thdongthanh1@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1dongthanh1.anminh.edu.vn
11 ĐÔNG
THẠNH
2
Ấp ...............,
Xã Đông Thạnh
thdongthanh2@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1dongthanh2.anminh.edu.vn
12 ĐÔNG
THẠNH
3
Ấp Thạnh Tây A,
Xã Đông Thạnh
thdongthanh3@anminh.edu.vn
077.3544 113 http://c1dongthanh3.anminh.edu.vn
13 TÂN
THẠNH
1
Ấp .............,
Xã Tân Thạnh
thanthanh1@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1tanthanh1.anminh.edu.vn
14 TÂN
THẠNH
2
Ấp .............,
Xã Tân Thạnh
thdongthanh2@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1tanthanh2.anminh.edu.vn
15 ĐÔNG
HÒA
1
Ấp .............,
Xã Đông Hòa
thdonghoa1@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1donghoa1.anminh.edu.vn
16 ĐÔNG
HÒA
2
Ấp .............,
Xã Đông Hòa
thdonghoa2@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1donghoa2.anminh.edu.vn
17 ĐÔNG
HÒA
3
Ấp .............,
Xã Đông Hòa
thdonghoa3@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1donghoa3.anminh.edu.vn
18 ĐÔNG
HÒA
4
Ấp .............,
Xã Đông Hòa
thdonghoa4@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1donghoa4.anminh.edu.vn
19 ĐÔNG
HÒA
5
Ấp .............,
Xã Đông Hòa
thdonghoa5@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1donghoa5.anminh.edu.vn
20 THUẬN
HÒA
1
Ấp Bần B,
Xã Thuận Hòa
ththuanhoa1@anminh.edu.vn
077. 3530 956 http://c1thuanhoa1.anminh.edu.vn
21 THUẬN
HÒA
2
Ấp .............,
Xã Thuận Hòa
ththuanhoa2@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1thuanhoa2.anminh.edu.vn
22 THUẬN
HÒA
3
Ấp .............,
Xã Thuận Hòa
ththuanhoa3@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1thuanhoa3.anminh.edu.vn
23 THUẬN
HÒA
4
Ấp .............,
Xã Thuận Hòa
ththuanhoa4@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1thuanhoa4.anminh.edu.vn
24 VÂN
KHÁNH
1
Ấp .............,
Xã Vân Khánh
thvankhanh1@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1vankhanh1.anminh.edu.vn
25 VÂN
KHÁNH
2
Ấp Mương Đào A
Xã  Vân Khánh
thvankhanh2@anminh.edu.vn
077.3543 260 http://c1vankhanh2.anminh.edu.vn
26 VÂN
KHÁNH
ĐÔNG
1
Ấp .............,
Xã Vân Khánh Đông
thvankhanhdong1@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1vankhanhdong1.anminh.edu.vn
27 VÂN
KHÁNH
ĐÔNG
2
Ấp .............,
Xã Vân Khánh Đông
thvankhanhdong2@anminh.edu.vn
077.3884....... http://c1vankhanhdong2.anminh.edu.vn
28 VÂN
KHÁNH
TÂY
Ấp Phát Đạt
Xã Vân Khánh Tây
thvankhanhtay@anminh.edu.vn
077.3884........ http://c1vankhanhtay.anminh.edu.vn