Tập huấn sử dụng bộ công cụ thu thập thông tin trường học, hệ thống thông tin quản lý rủi ro, thiên tai ngành giáo dục

Thực hiện Kế hoạch số 1033/KH-SGDĐT ngày 6/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, về việc tập huấn sử dụng bộ công cụ thu thập thông tin trưòng học, hệ thống thông tin quản lý rủi ro, thiên tai ngành giáo dục và triển khai thực hiện trường học an toàn phòng, chống thiên tai. Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2017 - 2018, Phòng GD&ĐT An Minh tổ chức tập huấn cho 102 cán bộ quản lý và giáo viên phụ trách hệ thống thông tin quản lý rủi ro, thiên tai ở các trường mầm non, tiểu học ,THCS trực thuộc
Tập huấn sử dụng bộ công cụ thu thập thông tin trường học, hệ thống thông tin quản lý rủi ro, thiên tai ngành giáo dục
Nhằm giúp cho lãnh đạo các đơn vị trường học nắm bắt chính xác các số liệu, thông tin về công tác “Quản lý, báo cáo, lập kế hoạch phòng, chống và giảm nhẹ thiên tại”. Đồng thời, thường xuyên quan tâm cập nhật các thông tin cơ bản và cần thiết nhất của địa phương, đơn vị mình liên quan đến các vấn đề về con người, cơ sở vật chất, kiến thức và thực hành của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trong nhà trường về “Phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai” lại các cơ sở giáo dục và cộng đồng.
Giúp các đơn vị trường “Quản lý, báo cáo, lập kế hoạch phòng, chống và giảm nhẹ thiên tại” cho địa phương, đơn vị mình trước, trong và sau khi thảm họa thiên tai xảy ra một cách chủ động, tích cực, kịp thời và hiệu quả với nguồn lực lồng ghép của các chương trình, dự án, mô hình liên quan đang được tiến hành tại nhà trường và địa phương (nhân lực, tài chính, kỹ thuật, cơ sở vật chất)
Thông qua lớp tập huấn mỗi đơn vị phải biết cách cập nhật thông tin, số liệu về quản lý rủi ro, thiên tai và xây dựng được kế hoạch phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của địa phương, đơn vị mình.
Một số hình ảnh trong biểu tập huấn: