Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2016

Giấy mời số 166/GM-HĐTTVC

Giấy mời số 166/GM-HĐTTVC

Tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện An Minh năm 2016
.