Danh sách 12 trường Trung học cơ sở

Danh sách 12 trường Trung học cơ sở
Danh sách 12 trường Trung học cơ sở trực thuộc Phòng GD&ĐT An Minh
TT Biểu trưng
Logo
TÊN TRƯỜNG Địa chỉ Email
Điện thoại Website
1 THCS
THỊ TRẤN
THỨ 11
Khu vực 2 ,
Thị Trấn Thứ 11
thcsthitranthu11@anminh.edu.vn
077.3884 076 http://c2thitranthu11.anminh.edu.vn
2 THCS
ĐÔNG
HƯNG
1
Mười Chợ,
Xã Đông Hưng
thcsdonghung1@anminh.edu.vn
077.3884 334 http://c2donghung1.anminh.edu.vn
3 THCS
ĐÔNG
HƯNG
2
Ấp Thành Phụng,
Xã Đông Hưng
thcsdonghung2@anminh.edu.vn
077.3884 195 http;//c2donghung2.anminh.edu.vn
4 THCS
ĐÔNG
HƯNG
A
Ấp Ngọc Hải,
Xã Đông Hưng A
thcsdonghunga@anminh.edu.vn
077.3542 008 http://c2donghunga.anminh.edu.vn
5 THCS
ĐÔNG
HƯNG
B
Ấp Mười Một A,
Xã Đông Hưng B
thcsdonghungb@anminh.edu.vn
077.3884 533 http://c2donghungb.anminh.edu.vn
6 THCS
ĐÔNG
THẠNH
1
Ấp Thạnh An,
Xã Đông Thạnh
thcsdongthanh1@anminh.edu.vn
077.3884 290 http://c2dongthanh1.anminh.edu.vn
7 THCS
ĐÔNG
THẠNH
2
Ấp Thạnh Tây A
Xã Đông Thạnh
thcsdongthanh2@anminh.edu.vn
077.3884 ..... http;//c2dongthanh2.anminh.edu.vn
8 THCS
ĐÔNG
HÒA
1
Ấp Chín Xáng,
Xã Đông Hoà
thcsdonghoa1@anminh.edu.vn
077.3884 ..... http://c2donghoa1.anminh.edu.vn
9 THCS
ĐÔNG
HÒA
1
Ấp ...........,
Xã Đông Hòa
thcsdonghoa2@anminh.edu.vn
077.3884 ..... http://c2donghoa2.anminh.edu.vn
10 THCS
THUẬN
HÒA
Ấp Tám 2,
Xã Thuận Hoà
thcsthuanhoa@anminh.edu.vn
077.3884 ..... http://c2thuanhoa.anminh.edu.vn
11 THCS
VÂN
KHÁNH
ĐÔNG
Ấp Mương Đào,
Xã Vân Khánh Đông
thcsvankhanhdong@anminh.edu.vn
077.3543 066 http://c2vankhanhdong.anminh.edu.vn
12 THCS
VÂN
KHÁNH
TÂY
Ấp
Xã Vân Khánh Tây
thcsvankhanhtay@anminh.edu.vn
077.3543 066 http://c2vankhanhtay.anminh.edu.vn