Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng cuối năm học 2013-2014

Đăng lúc: Thứ hai - 12/05/2014 15:42 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Công văn số: 55/UBND-NV ngày 18/4/2014 của UBND huyện An Minh về việc xét khen thưởng năm học 2013-2014. Để đảm bảo cho công tác xét thi đua, khen thưởng năm học 2013-2014 đạt chất lượng. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện xét thi đua- khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể phải đảm bảo tỷ lệ %, hồ sơ thủ tục và thời gian như sau
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng cuối năm học 2013-2014

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng cuối năm học 2013-2014

A. QUY TRÌNH XÉT:
I. TỔ CHỨC XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG:
1. Các đơn vị trường học trực thuộc trong toàn huyện căn cứ nội dung, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thi đua theo quy định; tổ chức tự kiểm tra đánh giá, xếp loại thi đua tập thể và cá nhân năm học 2013 – 2014.
2. Hoàn thành hồ sơ thi đua, khen thưởng cuối năm của đơn vị gửi Phòng Giáo  dục và Đào tạo như sau:

B. MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2013-2014.
I. ĐỐI TƯỢNG:
1. Đối tượng được xét, công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng:
a) Tập thể: Chỉ xét tập thể trường.
Đối với các đơn vị mới thành lập phải có thời gian hoạt động từ 01 năm (12 tháng) trở lên mới bình xét danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”,
Trong một năm học, tập thể và cá nhân có thể đề nghị khen thưởng với các hình thức khác nhau, nhưng mỗi cấp chỉ được đề nghị một danh hiệu hoặc một hình thức khen thưởng.
b) Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (làm việc từ 01 năm trở lên).
- Một số trường hợp đặc biệt vẫn được xét thi đua, khen thưởng:
+ Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến;
+ Cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu thi đua.
+ Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm bình xét danh hiệu thi đua, trường hợp công tác tại đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên thì đơn vị mới cần lấy ý kiến nhận xét của đơn vị cũ.
* Lưu ý: Trong một năm học, tập thể và cá nhân có thể đề nghị khen thưởng với các hình thức khác nhau, nhưng mỗi cấp chỉ được đề nghị một danh hiệu hoặc một hình thức khen thưởng.
2. Đối tượng không được xét, công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng:
a) Tập thể:  Không xét tổ, khối chuyên môn.
b) Cá nhân: Các trường hợp mới vào làm việc dưới 10 tháng, nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên, kỷ luật từ khiển trách trở lên.
II. TIÊU CHUẨN:
1. Tập thể:
1.1 Đối với tập thể trường đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến phải hội đủ các điều kiện sau đây:(Điều 28 Luật Thi đua, Khen thưởng).
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
c) Có trên 50% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.(Tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh trở lên, Đoàn thanh niên và Đội dạt vững mạnh.
- Báo cáo thành tích (viết theo mẫu số 1 của Nghị định 39/2012/NĐ-CP.
1.2  Giấy khen: Để tặng cho tập thể trường phải đạt được các tiêu chuẩn sau: (Điều 75 Luật Thi  đua, Khen thưởng)
a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
b. Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;
c. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
d. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
- Báo cáo thành tích (viết theo mẫu số 1 của Nghị định 39/2012/NĐ-CP.
2. Cá nhân:
2.1 Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: (Điều 12 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng và Điều 10 Thông tư Số 12/2012/TT-BGDĐT), cụ thể:
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
b) Chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp; tích cực tham gia các phong trào thi đua;
c) Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Ngoài ra:
+ Đối giáo viên: Tích cực tham gia các phong trào thi đua; có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc quy định về soạn bài, kiểm tra, đánh giá học sinh, lên lớp, quản lý hồ sơ sổ sách; tổ chức quản lý tốt học sinh, quan tâm giáo dục học sinh cá biệt, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp hoặc loại khá trở lên theo chuẩn hiệu trưởng.
+ Đối với CBQL: đạt loại khá trở lên theo chuẩn hiệu trưởng.
+ Đối với nhân viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có tinh thần tương trợ đồng nghiệp; tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức trong việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng xuất lao động.
2.2 Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: (Điều 14 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT)
- Đạt danh hiệu “Lao động Tiên tiến”.
- Đối với giáo viên:  Có Sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp để cải tiến nâng cao chất lượng giảng dạy hoặc giáo dục học sinh được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp có thẩm quyền công nhận sáng kiến xếp loại B trở lên; Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường hoặc giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích được Phòng Giáo dục lựa chọn để thực hiện tổ chức chuyên đề cấp huyện, cấp cụm.
- Đối với cán bộ quản lý là cấp trưởng hoặc cấp phó: Sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp về công tác quản lí trường học được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp có thẩm quyền công nhận sáng kiến xếp loại B trở lên và đơn vị do cá nhân đó lãnh đạo, quản lý phải đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
- Đối với nhân viên các trường trực thuộc: Có sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp về công tác theo nhiệm vụ được giao.
+ Báo cáo thành tích ( theo mẫu số 2 );
+ Báo cáo đề tài nghiên cứu ( hoặc sáng kiến) theo mẫu 2f; Báo cáo kinh nghiệm (hoặc giải pháp) trong công tác theo mẫu số 2e.
2.3 Danh hiệuChiến sỹ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây: (Điều 14 Nghị định 42/2010/NĐ-CP)
a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;
b) Thành tích, sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh xếp loại công nhận.
- Báo cáo thành tích (Lãnh đạo theo mẫu số 2c; không phải là lãnh đạo theo mẫu 2 d);
- Báo cáo đề tài nghiên cứu (hoặc sáng kiến) theo mẫu 2f; Báo cáo kinh nghiệm (hoặc giải pháp) trong công tác theo mẫu số 2e.
* 02 loại báo cáo này đóng lại thành cuốn, theo trình tự:
+ Báo cáo thành tích;
+ Báo cáo đề tài nghiên cứu( hoặc sáng kiến); báo cáo kinh nghiệm ( hoặc giải pháp) trong công tác;
+ Photocoppy các chứng nhận Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2011-2012, năm học 2012-2013.
2.4 Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây: (Điều 15 Nghị định 42/2010/NĐ-CP)
a. Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”;
b. Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có phạm vi ảnh hưởng rộng đối với toàn quốc.
Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận.
- Báo cáo thành tích (theo theo mẫu số 2);
2.5/ Giấy khen: Cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: (Điều 75 Luật Thi đua khen thưởng)
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;
b) Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
c) Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Báo cáo thành tích (theo theo mẫu số 2);
2.6/ Bằng khen của UBND tỉnh: đạt các tiêu chuẩn sau: (Điều 49 Nghị định 42/2010/NĐ-CP)
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hoặc những cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ, ngành, đoàn thể trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát động.
+ Báo cáo thành tích ( lãnh đạo theo mẫu số 2a; không phải là lãnh đạo theo mẫu 2b);
+ Photocoppy các chứng nhận Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2012-2013.
2.7 Đối với cá nhân đề nghị tặng Bằng khen Chính phủ để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: ( Điều 71 Luật Thi đua, khen thưởng):
Có 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 01 Bằng khen được khen một trong những năm học 2009-2010 đến năm học 2012-2013.
+ Báo cáo thành tích ( theo mẫu số 2) viết không quá 04 mặt giấy A4;
+ Photocoppy các chứng nhận Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm học 2009-2010 đến năm học 2012-2013  và Bằng khen theo quy định trên.
2.8 Huân chương lao động” hạng ba: để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:  (Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng)
Đạt các tiêu chuẩn sau:
Có 7 năm liên tục đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” và có 02 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;
+ Báo cáo thành tích ( theo mẫu số 2) viết không quá 04 mặt giấy A4;
+ Photocoppy các chứng nhận Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm học 2007-2008 đến năm học 2012-2013 và Bằng khen Thủ tướng.
2.9 "Huân chương Lao động" hạng nhì: "Huân chương Lao động" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: (Điều 43 Luật Thi  đua, Khen thưởng).
a. Đã được tặng "Huân chương Lao động" hạng ba, sau đó có hai lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ";
b. Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
c. Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.
+ Báo cáo thành tích ( theo mẫu số 2) viết không quá 04 mặt giấy A4;
+ Photocoppy các chứng nhận Danh hiệu có liên quan.
2.10. “Huân chương Lao động" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: (Điều 42 Luật Thi  đua, Khen thưởng)
a. Đã được tặng "Huân chương Lao động" hạng nhì và sau đó được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc";
b. Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp Nhà nước;
c. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể.
+ Báo cáo thành tích ( theo mẫu số 2) viết không quá 04 mặt giấy A4;
+ Photocoppy các chứng nhận Danh hiệu có liên quan.
3. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”:
Căn cứ vào điều 3, điều 4 - Chương II, Quyết định số 27/2005/QĐ-BGDĐT, ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”; Công văn số 4911/BGDĐT-VP ngày 15/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số vấn đề lưu ý trong việc thực hện quy trình, hồ sơ khen thưởng. Thời gian để xét tặng Kỷ niệm chương tính theo hệ số chuyển đổi quy định tại Quyết định số 27/2005/QĐ-BGDĐT nhưng không quá 5 năm.
Lưu ý: Chỉ tiêu đề nghị xét tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục” cho các cá nhân ngoài ngành (không phải là cha mẹ học sinh) có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương được quy định như sau: Trong một năm học, toàn ngành GDĐT đề nghị không quá 2 cá nhân. Trường hợp cá nhân là cha mẹ học sinh có đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo sẽ đề nghị khen thưởng biểu dương khi có hướng dẫn của Bộ GDĐT.
III. Tỷ lệ bình xét thi đua, khen thưởng:  
1. Về tỷ lệ % bình xét danh hiệu, hình thức khen thưởng cuối năm học:
- Xét đề nghị tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến cho những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tỷ lệ xét đề nghị tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn 15% trong số cá nhân là Lao động tiên tiến.
 - Tỷ lệ xét đề nghị tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn 20% trong số những cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc 03 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
- Xét đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen cho những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn 20% trong số cá nhân đạt lao động tiên tiến của đơn vị.
2. Hồ sơ thủ tục đề nghị  khen thưởng cuối năm học:
- 03 Biên bản họp xét khen thưởng;
- 03 Tờ trình;
- 03 Danh sách;
- 03 Báo cáo đề tài nghiên cứu ( hoặc sáng kiến) hay báo cáo kinh nghiệm (hoặc giải pháp) trong công tác theo mẫu.
- 03 Báo cáo thành tích (theo phụ lục đính kèm). Riêng báo cáo thành tích đề nghị Bằng khen Chính phủ và Huân chương lao động hạng ba 06 bộ ( theo mẫu đính kèm).
3. Định dạng văn bản, kiểu chữ, cỡ chữ:
Tất cả các văn bản phải trình bài đúng theo thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011. về việc hướng dẫn thể thức trình bài văn bản hành chính, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman; lề trái: 3 cm, lề phải: 2 cm, lề trên và lề dưới: 2 cm.
4/ Thời gian:
Các đơn vị chuẩn bị hồ sơ đúng theo quy định và nộp về Phòng Giáo dục và đào tạo trước ngày 30 tháng 5 năm 2014 trực tiếp cho (Đ/c Trần Phước Sang). Riêng các danh sách tổng hợp gửi thêm qua địa chỉ Email: sangtp@anminh.edu.vn.
Mọi trường hợp gửi hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng và báo cáo thành tích, báo cáo sáng kiến kinh nghiệm (hoặc giải pháp) không đúng theo hướng dẫn, thời gian quy định sẽ không được xem xét.
Đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc thực hiện đúng theo tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc báo cáo về Phòng Giáo dục qua bộ phận thi đua khen thưởng để hướng dẫn chỉ đạo thực hiện./.


TẢI CÁC CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO TẠI ĐÂY!


Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn