Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra , kiểm tra năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ tư - 25/12/2013 16:11 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014. Phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 như sau:
Mô hình lớp học VNEN

Mô hình lớp học VNEN

 
A. NHIỆM VỤ CHUNG
 
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng hiện hành.
2. Phối hợp với thanh tra huyện tham mưu UBND huyện về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục ( thanh tra hành chính các trường học theo phân cấp quản lý); kiểm tra thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục do UBND huyện giao. Phối hợp với thanh tra sở tham mưu cho Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện ( thanh tra chuyên ngành trường học)     
         3. Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra. Tập trung có hiệu quả thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành ở các cấp học đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; các cơ sở giáo dục ngoài công lập gắn với đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục và quản lý các cơ sở giáo dục, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013-2014. Chỉ đạo tăng cường tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục.      
         4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo luật định. Kiểm tra trách nhiệm thanh tra, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng; phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra của Hiệu trưởng các trường học.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
    I. Củng cố, tổ chức thanh tra
         - Phân công cán bộ kiêm nhiệm công tác thanh tra, giúp Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Luật định; tham mưu phối hợp với Thanh tra huyện và Thanh tra Sở về công tác thanh tra theo phân cấp quản lý.
         - Bổ sung CTVTTGD mầm non nhiệm kỳ 2013-2015. Đề xuất để Sở GDĐT điều động CTVTTGD thanh tra các trường học và giáo viên do Phòng GDĐT trực tiếp quản lý. Củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên thanh tra giáo dục (CTVTTGD) các cấp học nhiệm kỳ 2013-2015, bảo đảm số lượng và chất lượng hoạt động. Phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về thanh tra hiện hành cho CTVTTGD.
II. Hoạt động thanh tra
       a. Thanh tra hành chính (theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ)
  Thanh tra các đơn vị, các trường học thuộc quyền quản lý của phòng GDĐT (có thể kết hợp với thanh tra chuyên ngành). Nội dung thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; chính sách, pháp luật khác có liên quan và nhiệm vụ, quyền hạn được giao: Thực hiện các quy định về tổ chức, bộ máy; trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về giáo dục và pháp luật khác có liên quan; các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện các khoản thu, chi …); thực hiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ (kế hoạch giáo dục, tuyển sinh, giảng dạy, học tập, thi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ); thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao động; triển khai, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua; triển khai, thực hiện các quy định về dân chủ trong hoạt động của nhà trường, về công khai, minh bạch đối với cơ sở giáo dục; thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng (nội dung kiểm tra việc tuyên truyền, phổ biến các Luật và văn bản liên quan; việc xây dựng kế hoạch và biện pháp, kết quả thực hiện); về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
 Thực hiện thanh tra, kiểm tra riêng một vài đơn vị trường học về quản lý, tuyển và sử dụng nhân sự; thi và cấp văn bằng..; việc thực hiện quản lý tài chính, tài sản, thiết bị ….
       b. Thanh tra chuyên ngành: theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ
  b.1. Thanh tra nhà trường, cơ sở giáo dục (MN, PT)
       Thanh tra trường học trực thuộc phòng (có thể kết hợp với thanh tra hành chính) và cơ sở giáo dục ngoài công lập: Tổ chức và quản lý nhà trường; đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động và kết quả giáo dục học sinh; thực hiện phổ cập giáo dục; quản lý dạy thêm, học thêm; quan hệ với gia đình và xã hội; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; công tác đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra nội bộ; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
 
  b.1.1. Giáo dục mầm non
    - Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; thực hiện kế hoạch giáo dục mầm non (chương trình giáo dục MN mới; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ);
    - Xây dựng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;
    - Thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em;
    - Việc đánh giá công chức, viên chức theo chuẩn.
  b.1.2. Giáo dục phổ thông
    - Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục;
         - Thực hiện nội dung giáo dục linh hoạt, phù hợp đối tượng, thực tế địa phương theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; triển khai đề án tiếng Anh; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; thực hiện phổ cập giáo dục TH, THCS; tuyển sinh, quản lý dạy thêm, học thêm. Thực hiện kế hoạch giáo dục tiểu học (điều chỉnh nội dung dạy học; dạy tiếng Anh; dạy 2 buổi; giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, bỏ học); trung học cơ sở (điều chỉnh nội dung dạy học; dạy tiếng Anh; dạy 2 buổi; giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, bỏ học).
    - Thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; thu chi kinh phí ngoài ngân sách và học phí; quản lý, sử dụng thiết bị dạy học;
    - Việc đánh giá công chức, viên chức theo chuẩn.
    - Xây dựng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;
        b.1.3. Thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên
           Để phục vụ cho công tác quản lý sẽ thanh tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục và dạy học (thực hiện các quy định chung, hành vi không được làm, chấp hành pháp luật, thực hiện quy chế chuyên môn, thi cử, kết quả giảng dạy…) của giáo viên thuộc thẩm quyền, tiến hành riêng hoặc kết hợp trong các cuộc thanh tra trường học. Nội dung thanh tra theo Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến khi có Thông tư thay thế.
 Khi tiến hành thanh tra, chú ý vận dụng tiêu chuẩn quy định mà nhận xét giáo viên đúng thực chất, đồng thời chú trọng công tác tư vấn giúp giáo viên phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế thiếu sót.
        c. Công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo
        c.1. Tiếp dân: thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
         - Tham mưu lãnh đạo phòng giáo dục và đào thực hiện tiếp dân theo định kỳ.
         - Thanh tra phòng giáo dục và đào tạo thực hiện tiếp dân thường xuyên.
         c.2. Xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền:
           Xử lý đơn thư theo quy định. Đơn không thuộc thẩm quyền phòng, phải tham mưu chuyển đơn hoặc hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo luật định. Đơn tiếp khiếu cần xem xét lại, đã giải quyết đúng thì có văn bản trả lời theo quy định. Đơn thuộc thẩm quyền phòng và được giao thì tham mưu thụ lý, giải quyết dứt điểm đúng quy trình và luật định.
        c.3. Thực hiện kiểm tra trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của 04 đơn vị trường học thuộc quyền quản lý của phòng giáo dục và đào tạo (nơi có xảy ra vụ việc nội bộ, có đơn thư). Tổng hợp báo cáo công tác xét khiếu tố.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
a. Phòng Giáo dục và Đào tạo
             + Thanh tra hành chính: Phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu cho UBND huyện về thanh tra hành chính trường học trên địa bàn theo phân cấp quản lý: Lập kế hoạch thanh tra hành chính một số trường học (UBND huyện duyệt); nội dung thanh tra hành chính theo hướng dẫn; lực lượng thanh tra do Thanh tra huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất.
             + Thanh tra chuyên ngành: Phòng Giáo dục và Đào tạo thanh tra chuyên ngành trường học và kết hợp thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên theo phân cấp quản lý: Lập kế hoạch thanh tra chuyên ngành một số trường học; nội dung thanh tra chuyên ngành theo hướng dẫn; lực lượng thanh tra do Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn trong số cán bộ, giáo viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục được công nhận.
b. Các trường học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở
         - Căn cứ vào Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Công văn số 5703/BGDĐT-TTr ngày 20/8/2013 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2013-2014, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, với tình hình thực tế của trường xây dựng kế hoạch tự tổ chức kiểm tra thường xuyên.
          - Kiểm tra, thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên là trách nhiệm thường xuyên của Hiệu trưởng. Nội dung thanh tra theo Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến khi có Thông tư thay thế.
         - Thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu tố theo luật định về trình tự, thủ tục, thời gian, thẩm quyền; giải quyết dứt điểm tại cơ sở, không để đơn thư vượt cấp, kéo dài, tồn đọng và xảy ra phức tạp.
         - Thủ trưởng đơn vị thực hiện kiểm tra nội bộ về các lĩnh vực, hoạt động của các tổ, bộ phận và tự kiểm tra tài chính, kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.
c. Phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tập huấn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân thuộc các Công đoàn cơ sở đơn vị trường học trực thuộc phòng.
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở xây dựng kế hoạch của đơn vị, đồng thời triển khai, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra của đơn vị mình. Để bảo đảm cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện, Thanh tra Sở và phối hợp chặt chẽ với các ngành, bộ phận liên quan trong và ngoài đơn vị để thực hiện kế hoạch thanh tra có hiệu quả.
Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nộp kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 của đơn vị mình về phòng giáo dục và đào tạo; báo cáo sơ kết công tác thanh tra học kỳ I trước ngày 06/01/2014 và báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2013-2014 trước ngày 31/5/2014 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận Thanh tra).
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận Thanh tra) để phối hợp giải quyết./.
==============

Tải Văn bản có liên quan tại đây!

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn