Hướng dẫn nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Đăng lúc: Thứ hai - 09/12/2013 10:57 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Sở Nội vụ hướng dẫn việc đánh giá, phân loại hàng năm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức, viên chức, như sau:
Ảnh Internet

Ảnh Internet

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, công chức cấp xã.
2. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng cấp huyện và tương đương (sau đây gọi chung là phòng). Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc phòng và tương đương. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  cấp xã;
3. Không áp dụng đối với các đối tượng hiện đang công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập. Các đối tượng này thực hiện theo Quy chế đánh giá, phân loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nội vụ.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Đối với công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ, công chức cấp xã.
Đánh giá làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo các nội dung sau:
 
a) Về ưu điểm:
- Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
Về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc trong từng vị trí, từng thời gian; tính chủ động, sáng tạo; tinh thần trách nhiệm trong công tác.
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
+ Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
+ Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.
+ Tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong công tác, tự phê bình và phê bình.
+ Đoàn kết, tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con.
b) Về khuyết điểm:
- Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (như trên):
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (như trên):
c) Sức khỏe: (có đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công)
d) Tự phân loại mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:
(Hoàn thành xuất sắc; Hoàn thành tốt; Hoàn thành; chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ)
đ) Tự đánh giá chiều hướng và triển vọng phát triển: (khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí chức vụ cao hơn): Tốt hơn; giữ mức; giảm
2. Đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  cấp xã.
a) Về ưu điểm:
- Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
+ Về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm; tinh thần trách nhiệm trong công tác.
+ Khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong ngành, lĩnh vực, địa phương công tác…
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
+ Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
+ Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.
+ Tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình.
+ Đoàn kết, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân; giữ mối liên hệ với cấp ủy, nhân dân và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
b) Về khuyết điểm:
- Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (như trên):
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (như trên):
c) Sức khỏe: (có đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công)
d) Tự phân loại mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:
(Hoàn thành xuất sắc; Hoàn thành tốt; Hoàn thành; chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ)
đ) Tự đánh giá chiều hướng và triển vọng phát triển: (khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí chức vụ cao hơn): Tốt hơn; giữ mức; giảm.

III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức định kỳ vào cuối năm
a) Đối với công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ, công chức cấp xã, phó phòng, phó đơn vị trực thuộc phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cán bộ, công chức, viên chức tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo nội dung quy định tại Khoản 1, Mục II (đối với công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ, công chức cấp xã) hoặc theo nội dung quy định tại Khoản 2, Mục II (đối với phó phòng, phó đơn vị trực thuộc phòng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã) của Hướng dẫn này. Cán bộ, công chức, viên chức tự trình bày bản nhận xét đánh giá tại cuộc họp.
- Tập thể công chức, viên chức của phòng, đơn vị tham gia ý kiến. Biểu quyết việc phân loại thông qua “Phiếu biểu quyết” của từng cá nhân.
- Người đứng đầu trực tiếp của công chức, viên chức nhận xét, đánh giá, phân loại. Sau đó ban hành Thông báo nhận xét, đánh giá đối với công chức, viên chức đó.
- Đối với các đơn vị không có pháp nhân (không có con dấu) thì sau khi đánh giá, phân loại, thủ trưởng đơn vị trình Bản nhận xét, đánh giá lên lãnh đạo cấp trên trực tiếp ký xác nhận, đóng dấu và ban hành Thông báo nhận xét, đánh giá đối với công chức, viên chức đó.
 
b) Đối với công chức, viên chức là trưởng phòng, trưởng đơn vị trực thuộc phòng; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã; Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an cấp xã.
- Cán bộ, công chức, viên chức tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo nội dung quy định tại Khoản 2, Mục II của Hướng dẫn này.
- Tập thể phòng, đơn vị và cấp uỷ nơi công chức, viên chức công tác, sinh hoạt góp ý, nhận xét. Biểu quyết việc phân loại thông qua “Phiếu biểu quyết” của từng cá nhân.
- Giám đốc sở và tương đương, Chủ tịch UBND cấp huyện: đánh giá, phân loại Trưởng phòng và tương đương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. Trưởng phòng và tương đương đánh giá, phân loại trưởng các đơn vị trực thuộc.
- Đối với công chức cấp xã là Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an, thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định tại Khoản 2, Điều 28, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ.
2. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
- Cán bộ, công chức, viên chức tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo nội dung quy định tại Khoản 1, hoặc Khoản 2, Mục II của Hướng dẫn này.
- Người đứng đầu trực tiếp nhận xét, đánh giá. Tập thể phòng, đơn vị tham gia ý kiến. Biểu quyết việc phân loại thông qua “Phiếu biểu quyết” của từng cá nhân.
- Cấp uỷ, nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác và cấp uỷ nơi cán bộ, công chức, viên chức cư trú nhận xét (đối với đảng viên).
- Văn phòng hoặc Phòng Tổ chức, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét và đề xuất nội dung nhận xét, đánh giá.
- Tập thể lãnh đạo sở và tương đương, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, hoặc tập thể lãnh đạo phòng và tương đương (đối với việc bổ nhiệm công chức, viên chức ở các đơn vị trực thuộc phòng) thảo luận, thống nhất nhận xét, đánh giá, quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hay không.

IV. PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo 01 trong 04 mức sau:
1. Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ
Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ là những người không vi phạm về “Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống” quy định tại Mục II của Hướng dẫn này và:
- Đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: hoàn thành 100% khối lượng đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc được giao; có ít nhất 1 sáng kiến cải tiến trong công việc được cấp sở, ngành, cấp huyện (đối với công chức, viên chức ở cấp huyện); cấp tỉnh, (đối với công chức, viên chức ở tỉnh) công nhận.
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo: cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ; tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
2. Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ
Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ là những người không vi phạm “Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống” quy định tại Mục II của Hướng dẫn này và:
- Đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: hoàn thành 100% khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc được giao.
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo: cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ; tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh.
3. Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ
Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ là những người không vi phạm về “Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống” quy định tại Mục II của Hướng dẫn này và:
- Đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: hoàn thành trên 70% khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc được giao.
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo: cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành trên 70% chỉ tiêu nhiệm vụ; tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.
4. Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ
Cán bộ, công chức, viên chức chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ khi vi phạm một trong những Tiểu tiết (+) của “Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống” quy định tại Mục II của Hướng dẫn này, hoặc:
- Đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: hoàn thành dưới 50% khối lượng, chất lượng công việc được giao.
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo: cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành dưới 70% chỉ tiêu nhiệm vụ hoặc tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị yếu kém.
(Kèm theo các mẫu có liên quan)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên theo định kỳ được kết hợp cùng với việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ.
2. Kết quả nhận xét, đánh giá của cấp uỷ, tổ chức đảng cùng cấp (đối với đảng viên) đồng thời được sử dụng làm kết quả đánh giá chính của chính quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức đó và được sử dụng cho việc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày đánh giá; nếu trong thời hạn này có phát sinh những tình tiết mới thì kiểm điểm, đánh giá bổ sung.
3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thông báo kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại cho cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá biết.
4. Cán bộ, công chức, viên chức có quyền trình bày ý kiến, hoặc bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên trực tiếp những vấn đề không tán thành về nhận xét, đánh giá đối với bản thân mình, nhưng phải chấp hành Thông báo nhận xét, đánh giá.
5. Thời gian đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ hàng năm thực hiện xong trước 31 tháng 12 hàng năm. Sau khi đánh giá, phân loại các sở ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo kết quả phân loại, danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (nếu có) về Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 01 hàng năm của năm sau đánh giá, phân loại (theo Biểu số 1 và Biểu số 2 đính kèm).
6. Riêng trong năm 2012, những cơ quan, đơn vị nào đã tổ chức đánh giá, phân loại theo văn bản hướng dẫn trước đây thì giữ nguyên kết quả. Từ ngày Hướng dẫn này được ban hành thì thực hiện theo Hướng dẫn này.
7. Hồ sơ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức gồm: bản nhận xét, đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức; Thông báo nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, được lưu trữ vào hồ sơ cá nhân theo phân cấp quản lý.
8. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 953/HD-SNV ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Sở Nội vụ. Quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về Sở Nội vụ để được xem xét, hướng dẫn cụ thể. /.
=====================================

Tải văn bản tại đây!

Nguồn tin: Sở Nội Vụ Kiên Giang

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn