Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) Ngành GDĐT An Minh

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/03/2015 10:51 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 02/3/2015 của Ủy ban nhân dân huyện An Minh về tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với Dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi),Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) như sau:
Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) Ngành GDĐT An Minh

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) Ngành GDĐT An Minh

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.
- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 02/3/2015 của Ủy ban nhân dân huyện An Minh về tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
2. Yêu cầu 
- Việc tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân được tiến hành rộng rãi, khoa học, công khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.
- Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của của người đứng đầu cơ quan trong việc lấy ý kiến Nhân dân.
- Ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác.
- Hình thức lấy ý kiến phải phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị, đảm bảo mọi tầng lớp Nhân dân đều có thể tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
- Ý kiến đóng góp phải được tập hợp, tổng hợp chính xác; báo cáo chất lượng và đúng tiến độ
- Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện trong Quý I năm 2015.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đối tượng lấy ý kiến
Tập thể cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; cán bộ, giáo viên, công nhân viên các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc (gọi tắt là CBGVCNV).
 
2. Nội dung lấy ý kiến
- Lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Trong đó tập trung vào 10 vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các đơn vị tập trung lấy ý kiến sâu về những nội dung lien quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương và những vấn đề mà ngành, huyện, Nhân dân quan tâm (kinh tế, xã hội, phong tục, tập quán, những vấn đề phát sinh trong cuộc sống…)
3. Hình thức lấy ý kiến
Các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm; góp ý trực tiếp bằng văn bản; thông qua trang thông tin điện tử của UBND tỉnh; gửi thự trực tiếp đến Phòng Tư pháp hoặc các hình thức phù hợp khác.
Mỗi cá nhân CBGVCNV hoàn thành 01 phiếu lấy ý kiến vần đề trong tâm của Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Đơn vị tổng hợp phiếu và báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của CBGVCNV trong đơn vị theo đề cương.
Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT huyện An Minh (địa chỉ http://anminh.edu.vn); Báo nhân dân, Trang thông tin điện tử của Quốc hội (địa chỉ: http://www.na.gov.vn), Bộ tư pháp (địa chỉ: http://chinhphu.vn), Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh (địa chỉ: http://www.kiengiang.edu.vn).
4. Thời gian lấy ý kiến
- Việc tổ chức lấy ý kiến của CBGVCNV đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày ban hành kế hoạch này và kết thúc vào ngày 27/3/2015
- Sau thời hạn trên, tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) thì gửi trực tiếp đến Bộ Tư pháp trước ngày 20/9/2015 theo địa chỉ: Số 60, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: boluatdansu@moj.gov.vn.
5. Chế độ báo cáo
Sau khi triển khai và lấy ý kiến của CBGVCNV trong đơn vị, thủ trưởng đơn vị tổng hợp kết quả và gửi (bản in có chữ ký và đóng dấu) về Phòng GDĐT trước ngày 27/03/2015. Hồ sơ gồm:
1.     Phiếu lấy ý kiến về vấn đề trọng tâm dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), mỗi CBGVCNV 01 phiếu (chỉ đóng dấu treo của trường).
2.     Tổng hợp phiếu lấy ý kiến về vấn đề trọng tâm dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) theo phụ lục đính kèm.
3.     Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) theo đề cương báo cáo tại Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang.
III. TÀI LIỆU
Phòng GDĐT sao y và gửi kèm theo Kế hoạch này các tài liệu gồm: (xem DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM ở phần cuối bài viết này) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc triển khai thực hiện tại đơn vị trường theo kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo kết quả về Phòng GDĐT An Minh trước ngày 27/03/2015.
Trưởng Phòng GDĐT Huyện An Minh chủ trì và chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đối với cán bộ, chuyên viên của Phòng GDĐT Huyện An Minh; Tổng hợp ý kiến, xây dựng báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của ngành GDĐT huyện gửi về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) trước ngày 30/03/2015.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện An Minh./.

===============================

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

- Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) Ngành giáo dục và đào tạo huyện An Minh
 - Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 02/03/2015 của UBND huyện An Minh  về việc tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) ;
- Phụ lục các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi) ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ;
Phiếu lấy ý kiến CBGVCNVBảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến
- Đề cương báo cáo kết quả đóng góp ý kiến theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang;
 Riêng các tài liệu sau tổ chức, cá nhân có thể xem trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT huyện An Minh (địa chỉ http://anminh.edu.vn); Báo nhân dân, Trang thông tin điện tử của Quốc hội (địa chỉ: http://www.na.gov.vn), Bộ tư pháp (địa chỉ: http://chinhphu.vn), Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh (địa chỉ: http://www.kiengiang.edu.vn), gồm:
- Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi);
- Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi);
- Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) lấy ý kiến nhân dân;
Bộ luật Dân sự năm 2005.
- Chuyên đề: Sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi);
- Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn